Colleges worden steeds vaker opgenomen op video. Video biedt mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren en studeren. Kennis is tegenwoordig via vele kanalen te vinden en het ‘live’ volgen van colleges op vaste momenten wordt een minder prominente onderwijsmethode. Met het tijd- en plaats onafhankelijk aanbieden van onderwijs, wordt de zelfverantwoordelijkheid van de student voor het eigen leerproces gestimuleerd en het komt tegemoet aan verschil in leerstijlen en werkwijze. Read More →

Duits onderzoek naar de correlatie tussen tijdsbesteding en studieprestaties (gemeten naar cijfer) maakt onderscheid naar sekse, kunde en discipline. Sommige correlaties blijken namelijk verschillend voor verschillende groepen, terwijl andere over de hele linie gevonden worden.

Voor vrijwel alle studenten geldt dat de volgende factoren positief gecorreleerd zijn aan het behaalde cijfer:

  • Tijd besteed aan zelfstudie
  • Tijd besteed aan andere studiegerelateerde activiteiten
  • Werken als studentassistent of tutor Read More →

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen. Volgens de instellingen en de rijksoverheid zou de studieduur beperkt kunnen worden door intensivering van de tijd die studenten aan de studie besteden. Read More →

Rendementsindicatoren
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren betreffen het bachelorrendement na vier jaar studie (voor herinschrijvers), de mate waarin studenten van studie wisselen en de omvang van de studie-uitval. Read More →