In toenemende mate wordt de waarde van studie(loopbaan)begeleiding door studieadviseurs en mentoren ingezien. Het is waardevol voor het welbevinden, goede en snelle allocatie, studievoortgang en studiesucces van studenten. Wil je als opleiding goede studiebegeleiding bieden, heb je een heldere visie nodig op het wat en hoe, een professionele aanpak en, bovenal, competente uitvoerders. Read More →

Overgenomen van de website van de Haagse Hogeschool. Studiesucces is een veelomvattend en belangrijk onderwerp in het hoger onderwijs. Het studiesucces van de studenten is de motor van de organisatie. Om prioriteit te geven aan dit onderwerp, is in 2009 het programma studiesucces opgericht op De Haagse Hogeschool. Van daaruit is hogeschoolbreed een koers uitgezet, waar elke academie op haar eigen manier invulling aan geeft.

We zetten de volgende interventies in (uitgevoerd door zowel medewerkers als studenten van De HHs) om het studiesucces van de studenten van De Haagse te verbeteren. Read More →

Sue Warnock (Senior Lecturer) and Bryan Scant (Mentor) ( Bournemouth University) led a discussion of the role of mentoring in peer assisted learning (PAL).

The mentor guides, supports and advises current PAL leaders, and often also helps them with any difficulties. S/he is also the  interface between the PAL tutor and the PAL leaders and a conduit for communication, enabling continuity and structure. There are both benefits and drawbacks to being a mentor in the final year of study – an excellent addition to the CV, organisational skills, communication skills, time management etc, but also something which adds to the pressures of work in the final year.

This innovative new venture for the law school has now been extended to a second year and is also being considered by other departments at Bournemouth.

Read More →

Er worden steeds meer ‘harde’ maatregelen ingevoerd om het studiesucces van studenten te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het BSA (zowel in het eerste als tweede jaar) en de boete voor langstudeerders. De leden van de werkgroep ‘Studiesucces’ van de Leidse Studentenraad (LSr) geloven juist ook in het effect van ‘zachte’ maatregelen, die op een minder dwingende en meer stimulerende toon de student aanzetten tot het behalen van een groter studiesucces. Om een groter studiesucces te behalen, is het essentieel dat de studie-uitval in het tweede en derde jaar van de bachelorstudie afneemt. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat een groter percentage studenten binnen vier jaar zijn/haar bachelor afrondt en dat de ontwikkeling van de talenten van de student wordt geoptimaliseerd. Daarom verstaan wij onder studiesucces ‘het op tijd behalen van studieresultaten én de optimale persoonlijke ontwikkeling van de student’. Read More →

Hogeschool van Amsterdam. Symposium Sturen op studiesucces.
Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Omschrijving
Studenten halen betere resultaten voor juridische vakken, doordat er op een laagdrempelige manier extra aandacht wordt gegeven aan de uitleg van de stof. Studenten voelen zich bekwamer om tentamens te doen. Ook kan het de binding van de eerstejaars studenten aan de opleiding versterken als de begeleiding wordt gegeven door een ouderejaars student.  Read More →

Dat allochtonen meer problemen in een universitaire studie ervaren, c.q. moeten overwinnen, wordt vooral veroorzaakt door de opstapeling van bepaalde stressoren of negatief werkende factoren. Gezamenlijk komen de negatieve factoren eerder bij allochtonen studenten  boven een soort ‘drempelwaarde’ uit dan bij de autochtone studenten. Het zijn factoren die afzonderlijk mogelijk niet tot (grote) problemen leiden. Read More →

1. De plaats van het mentoraat binnen de opleiding

  • Wordt binnen de opleiding (onderwijsprogramma+ mentoraat + studieadviseur+overige voorzieningen) voorzien in de verschillende begeleidingsbehoeften, en is daarbij duidelijk welke bijdrage van het mentoraat verwacht wordt?
  • Zijn er duidelijke doelen omschreven voor de studiebegeleiding als geheel en voor het mentoraat daarbinnen? Read More →

The purpose of the current study is (1) to investigate the relations between Conscientiousness and Honesty-Humility on the one hand and two academic criteria (i.e grade point average (GPA) and counterproductive academic behaviour (CAB) on the other and (2) to compare the validity of the narrow traits of Conscientiousness and Honesty-Humility to the validity of the broad traits in the prediction. Read More →