Leerlijn

In de inleiding op de pagina ‘docent’ op deze website, is aangegeven dat herhaling een belangrijk aspect is van het leerproces . Daarnaast is gezegd dat voor werkelijke diepe verwerking meer nodig is dan herhaling alleen. Studenten moeten bereid zijn om energie te steken in de diepe verwerking van de stof. Ze moeten het nut en de noodzaak van het gebodene inzien en bereid zijn dat verder te exploreren. Ze moeten in de gelegenheid worden gesteld om de studievaardigheden die daarvoor nodig zijn te (kunnen) ontwikkelen.

In visie van de task force van de Universiteit Leiden vormen leerlijnen een noodzakelijk element in de curricula.

Wat wordt onder een leerlijn verstaan?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel

Voor het Hoger Onderwijs houdt dat o.a. in dat:

  • een studieonderdeel voort bouwt op wat eerder is geleerd en voorbereidt op wat komen gaat
  • dit geldt voor vakkennis zowel als academisch competenties
  • er toenemende complexiteit en kennisniveau worden verwezenlijkt.
  • een leerlijn zich uitstrekt over verscheidene studieonderdelen.
  • een leerlijn moet voldoen aan een aantal onderwijskundige principes (oriĆ«ntering, operationaliseren, oefening, beoordelen resultaat, (maatschappelijke) context, reflectie en fasering).

Voor een uitgewerkt voorbeeld zie:

Leerlijnen worden gezien als een belangrijke factor die bijdraagt aan studiesucces (zie ook: Wat zouden we nu eigenlijk willen? en deze good practice ). Het zal duidelijk zijn dat het onderbrengen van leerlijnen in het curriculum zorgvuldig overleg van betrokkenen vraagt inclusief de roostermakers.

auteur: dr. C.G. Groot