Struikelvakken

Als een van de oorzaken van studievertraging worden struikelvakken vaak genoemd. Vakken die door inhoud of structuur of tentamenvorm of een combinatie van andere factoren er voor zorgen dat de studenten er slechts met zeer veel moeite en herkansingen in slagen om dat vak met een voldoende af te ronden.

Van Dale geeft als een van de betekenissen van ‘struikelen’: falen omdat men de problemen heeft onderschat .

Bij struikelvakken ligt het probleem vaak op een ander vlak. De studenten weten meestal van te voren dat een vak een struikelvak is en kijken er á priori al als een berg tegenop. Het vak staat bekend als ‘struikelvak’ en dus zal het wel lastig te halen zijn. Een soort gelatenheid maakt zich van hen meester en zie, het vak wordt niet gehaald, wat ook de verwachting was. Het wordt een probleem als de studenten die normaliter goed scoren ook zakken voor het vak.

De Open Universiteit heeft onderzocht wat de mogelijke kenmerken van een struikelvak (blz 20) (kunnen) zijn. Na het in kaart brengen van de kenmerken was het mogelijk om effectieve veranderingen aan te brengen. Studentenevaluaties zijn een belangrijke bron om oorzaken van struikelvakken te achterhalen zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is ook een inventarisatie gedaan naar struikelvakken in de propedeuse en daaruit vloeide ook een aantal aanbevelingen voort. (zie ook: Good Practice, en Opsporen struikelvakken).

Opvallend is dat er een verschil is in de benadering van de oorzaken. Oorzaken worden enerzijds gevonden in de inhoud van  devakken (blz 20) en anderzijds voornamelijk in de omgevingsfactoren. Het lijkt aanbevelenswaardig om bij het aanpakken van struikelvakken beide aspecten te bezien.

auteur: dr. C.G. Groot

aanvullend:

Struikelvakken

Struikelvakken zijn cursussen die de doorstroom van studenten belemmeren. Er zijn verschillende categorieën van struikelvakken te onderscheiden. Het belemmeren van de doorstroom kan komen doordat studenten:

  • überhaupt niet beginnen met het bestuderen van de cursus,
  • op enig moment tijdens de cursus afhaken,
  • wel aan alle activiteiten van de cursus meedoen maar niet op het tentamen verschijnen,
  • herhaaldelijk zakken voor het tentamen,
  • veel langer over de cursus doen dan de bedoeling is,
  • weliswaar slagen voor de cursus maar daarna afhaken en voorlopig geen nieuwe cursus bestellenIn.

In het project Struikelvakken is bij elke faculteit een struikelvak geselecteerd en zijn maatregelen genomen om de doorstroom in de cursus te bevorderen. De activiteiten hiervoor variëren van het beperken van de studielast, het anders structureren van de cursus, het werken met voortgangstoetsen en het beter voorlichten van studenten.

Een verslag van het project Struikelvakken vindt u hier.