Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’

Post in Good practices, Uncategorized

Verslag: Seminar Kansen voor een Inclusief Hoger onderwijs – 25 mei 2016, Onderzoeksgroep, Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces. Informatie over onderzoek en studiesucces, zie website InHolland.nl.

Op 25 mei vond het seminar ‘Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’ plaats op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het doel van het seminar was om kennis te maken met concrete, inspirerende aanpakken die de grootstedelijke context in acht nemen en die bijdragen aan meer studiesucces voor alle studenten.
Het Seminar werd georganiseerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderzoekslijn Studiesucces was hierbij aanwezig. Hieronder volgt een verslag van deze dag. U kunt de presentaties downloaden van Dr. Frank Tuitt (University of Denver), Cheryl Gerretsen (Hogeschool Rotterdam) en Gerard Hogendoorn (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Vragen van het seminar Dagvoorzitter Naeeda Aurangzeb opende het seminar met het benoemen van de ‘Elephant in the room’: de worsteling met de etnische dimensie binnen het brede kader van diversiteit. Belangrijke vragen die daarmee samenhangen zijn: In hoeverre voelen alle studenten zich gerepresenteerd in het beleid en het curriculum en waarom is dit belangrijk voor het studiesucces? Hoe kunnen docenten en hoogleraren hierop inspelen? Deze vragen kwamen aan bod in de opvolgende keynotes en Communities of Practice (CoP).

Taskforce ‘The Future is Diversity’ van EUR, LEI, VU Community of Practice In de CoP ‘Evidence based practices voor een inclusiever hoger onderwijs’ o.l.v. de Taskforce ‘The Future is Diversity’ van EUR, LEI, VU. Hanneke Takkeberg, Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaf een presentatie over de Taskforce. Het doel van deze taskforce is om de instroom, doorstroom en uitstroom naar de arbeidsmarkt (studiesucces) van biculturele studenten te verbeteren. Om deze doelen te bereiken worden er werkpakketten ingesteld die bestaan uit interventies, databases en een kenniscentrum. Het effect van de interventies wordt systematisch gemonitord.

Preacademic programme Gerard Hogendoorn van de Erasmus Universiteit Rotterdam presenteerde het Pre-academic programme dat wordt aangeboden aan alle aankomende eerstejaars studenten bij de faculteit rechtsgeleerdheid. Het preacademic programme is een vierdaags programma waarbij studenten enerzijds worden geattendeerd op wie ze zijn en wordt er benadrukt dat zij dankzij hun afkomst kunnen slagen. Anderzijds worden tijdens het programma studievaardigheden aangeleerd. Dit programma volgt het concept van UCLA: ‘Get connected within 6 weeks’.

Lees meer in een compleet verslag ‘seminar kansen voor een inclusief hoger onderwijs’.

Bij de Rotterdam school of management blijkt dat ‘Goalsetting’ een interventie is die groot effect heeft gehad op het verkleinen van zowel de gender- (tussen niet-westerse allochtonen als autochtonen) als etnicity gap (mannen vs. vrouwen). Er werd aangegeven dat het een kleine interventie is met een langdurig effect. Wat houdt het in? Alle studenten moeten heel specifiek volgens een vaste online methode hun doelen in het leven vaststellen op allerlei gebieden. Dit is een online methode. Een publicatie over deze interventie is in ontwikkeling. De publicatie zal binnenkort op de website van de onderzoekslijn beschikbaar worden gesteld via de website van InHolland.