Maatregelen studiesucces en allochtone studenten

Post in Aanbevelingen, Uncategorized

De onderwijsinspectie benoemt in haar rapport ‘aandacht voor diversiteit’ elf maatregelen die specifiek zijn toegesneden op het verhogen van het studiesucces van allochtone studenten. Deze maatregelen moeten worden gezien in het licht van algemene maatregelen ter verhoging van het rendement. Deze maatregelen zijn aanvullend en zeker niet vervangend.

 • Voorlichting in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (voor alle studenten);
 • Inzet van zittende allochtone studenten bij voorlichtingsactiviteiten;
 • Aparte voorlichting aan ouders van aankomende allochtone studenten;
 • Aparte opvang en apart introductieprogramma voor studenten die hun vooropleiding hebben gevolgd buiten Nederland (in ons onderzoek vooral van belang voor Antilliaanse/Arubaanse en Surinaamse studenten);
 • Individuele begeleiding (van eerste- of tweedejaarsstudenten) door ouderejaarsstudenten, met de mogelijkheid begeleid te worden door studenten uit dezelfde etnische groep;
 • Aandacht voor de Nederlandse taal in het curriculum, bijvoorbeeld: ingangstoets Nederlands aan het begin van de studie, taalbegeleiding, aandacht voor taalvaardigheid bij het beoordelen van schriftelijk werk en/of presentaties;
 • Gerichte werving van studenten uit etnische minderheden voor instellingsactiviteiten of bestuursactiviteiten (bijvoorbeeld voor organisatie van introductiedagen of het geven van voorlichting, medezeggenschapsraad, onderwijscommissie of klankbordgroep);
 • Gerichte werving van studenten uit etnische minderheden voor activiteiten die met de inhoud van de opleiding te maken hebben (bijvoorbeeld projecten, onderzoek, docentassistentschap);
 • Activiteiten gericht op het bevorderen van sociaal contact tussen allochtone en autochtone studenten (bijvoorbeeld organisatie van debatten, gezamenlijke vieringen);
 • Bevorderen van samenwerking binnen het onderwijsproces tussen studenten met verschillende achtergrond (bijvoorbeeld door werkgroepen heterogeen samen te stellen);
 • Scholing van docenten om betere aansluiting te krijgen met allochtone studenten, bijvoorbeeld in interculturele kennis en (communicatie) vaardigheden.

Op de site van het ministerie van ondewijs is meer te lezen over ‘ Aandacht voor diversiteit in het hoger onderwijs’.