Studenten behouden voor het hoger onderwijs. Nieuw boek van Tinto.

Post in Literatuur, Uncategorized

Roeland van de Rijst bespreekt het boek:  Tinto, Vincent (2012). Completing College: Rethinking institutional action. Chicago: University of Chicago Press.Inleiding
Studiesucces is in het afgelopen decennium in bijna iedere hoger onderwijs instelling in Nederland hoog op de agenda komen te staan. Studiesucces werd hierbij op diverse manieren geïnterpreteerd naar gelang de nadruk die het instituut of de opleiding wilde leggen. Zo stond in sommige instellingen de aandacht centraal voor het tegengaan van vervroegde uitval, terwijl in andere instituten meer nadruk werd gelegd op de ondersteuning van het leerproces van studenten. Deze variëteit aan acties binnen de instituten en opleiding representeert de variëteit in variabelen die van invloed zijn op studiesucces van studenten. Reeds in 1993 kwam Tinto met een sociologisch model     V. Tinto, (1993). Leaving college ter verklaring van studentuitval in het hoger onderwijs (Tinto, 1993). In zijn nieuwe boek Completing College geeft Tinto vervolg aan dit model door te schrijven over het behoud van studenten in het hoger onderwijs. Tinto verheldert niet alleen de theoretische concepten, maar geeft ook praktische tips voor het verbeteren van studiesucces in opleidingen en instellingen.

Vier condities voor studiesucces
Tinto presenteert vier condities die vervuld moeten zijn in een hoger onderwijs instelling om studiesucces te verbeteren. Deze condities zijn 1) verwachtingen 2) ondersteuning, 3) beoordeling en feedback en 4) betrokkenheid. Deze condities zijn niet zozeer gebaseerd op onderzoek naar effectieve strategieën, maar zijn gebaseerd op de ervaringen die Tinto heeft met het verbeteren van opleidingen in hoger onderwijs instellingen in de VS. De vier condities hebben een korte uitleg nodig om ze op de juiste waarde te kunnen schatten.

Sudiesucces wordt gedreven door wat studenten van zichzelf verwachten. Studenten die veel van zichzelf verwachten zullen tot grotere hoogte stijgen dan studenten die lage verwachtingen hebben van zichzelf. Maar hierbij moeten we beseffen dat deze verwachtingen van studenten beïnvloed worden door wat de docenten van de studenten verwachten. Per slot van rekening groeit niemand tot grote hoogte door lage verwachtingen.

Dat er aandacht moet zijn voor de ondersteuning van studenten lijkt algemeen geaccepteerd. Speciaal in het eerste jaar is het van groot belang om studenten te ondersteunen, niet alleen bij de integratie in het academische leven, maar ook bij het leren studeren. Tinto merkt op dat maar al te vaak de ondersteuning van het leerproces in de colleges en werkgroepen niet de meeste aandacht krijgt, terwijl nu juist daar ondersteuning van het leren van studenten van groot belang is voor het verlagen van de uitval en verbeteren van de snelheid waarop studenten door de studie heen gaan.

Studenten blijken beter en sneller te studeren, volgens Tinto, in opleidingen die regelmatig de voortgang van de studenten beoordelen en op frequente basis feedback geven aan studenten en docenten. Ook hierbij geldt dat het eerste jaar cruciaal is. Tijdens dit jaar passen studenten hun studiegedrag aan aan de verwachtingen en de heersende studiecultuur binnen de opleiding. Opleidingen die in het eerste jaar de juiste toon weten te zetten met betrekking tot beoordeling en feedback aan studenten hebben een grotere kans op goede studiesucces resultaten.

Betrokkenheid was reeds in 1983 een centraal element in het model van Tinto. Ook in dit boek wordt deze conditie gepresenteerd als de meest belangrijke conditie voor studiesucces. Studenten die zich inhoudelijk en sociaal betrokken voelen bij het instituut, bij de docenten en bij hun medestudenten zijn meer succesvol in hun studies. Een verhoogd gevoel van betrokkenheid zorgt niet alleen voor een betere sociale band met het instituut, de docenten en medestudenten, maar zorgt tevens voor een grotere motivatie voor de onderwijsactiviteiten en het leren zelf. Tinto geeft wel aan dat juist deze conditie niet altijd zo makkelijk is om te zetten in concrete acties voor opleidingen. Hij geeft verschillende voorbeelden om deze conditie en de andere condities te verwezenlijken in opleidingen.

Afsluitende opmerking
Dit is een boek waaruit we kunnen leren over mogelijke acties voor opleidingen om het succes van studenten te verbeteren. Tinto geeft een denkkader waarin vier belangrijke condities worden besproken met een duidelijk focus op welke specifieke acties een opleiding of instituut kan ondernemen. Dit denkkader komt voort uit zijn eerdere model over studentuitval en is gebaseerd op zijn ervaring met het werken met opleidingen en instituten in het hoger onderwijs. Het daadwerkelijke onderzoek naar de effectiviteit van deze vier condities en andere vragen over de effectiviteit van institutionele acties die Tinto voorstelt in dit boek zullen hoop ik in de komende jaren nog plaats vinden. De ideeën in dit boek geven volop aanknopingspunten om met opleidingen in gesprek te gaan. En de voorbeelden kunnen gebruikt worden bij het adviseren van opleidingen voor het verbeteren van studiesucces.

Roeland van der Rijst

Tinto, Vincent (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. 2nd. Ed. Chicago: University of Chicago Press.