Wat is de overheid van plan met studenten die te lang over hun studie doen?

Post in In het Nieuws, Uncategorized

Meer informatie over de officieleregelingen zie bijvoorbeeld de website van de Universiteit Utrecht of het Ministerie van Onderwijs DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs.

Studenten mogen na de reguliere studieduur van zowel hun bachelor als van hun master nog een jaar extra studeren tegen het normale (lage) wettelijke collegegeld. Als ze die uitloop hebben benut, gaan ze het langstudeerderstarief betalen – dat wil zeggen: het normale wettelijk collegegeld plus €3000,- extra.

Tijdstraject wetgeving verhoging collegegeld langstudeerders

Het gaat om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel en het rapport op het advies van de Raad van State zijn ingediend bij de Tweede Kamer. De streefdatum voor inwerkingtreding van de wet is 1 september 2011, dus het studiejaar 2011-2012. Dit geldt niet voor het tarief van €3000,-, daarvan is de ingangsdatum verschoven naar 1 september 2012. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De wijzigingen gelden voor alle studenten die in en na het studiejaar 2011-2012 staan in geschreven in het hoger onderwijs.

Uitstel van de maatregel langstudeerders

De maatregel voor langstudeerders blijft intact maar wordt een jaar opgeschoven, van september 2011 naar september 2012. Dat betekent dat studenten pas met het verhoogde collegegeld te maken krijgen in het studiejaar 2012-2013. Dit uitstel geeft studenten een jaar de tijd om zich voor te bereiden op invoering van de maatregel. Meer informatie leest u in het persbericht en de kamerbrief over de temporisering langstudeerders.

Twee jaar extra studietijd bachelor en master

Een student die zijn bachelor en master doet, krijgt dus naast zijn nominale studieduur per bachelorfase en masterfase één jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijke collegegeld. In totaal dus twee jaar extra tijd. Na deze uitlooptijd gaan de langstudeerders het collegegeld plus €3000,-  extra betalen. De verhoging is op te vangen met het collegegeldkrediet.

Betaling van het hogere tarief collegegeld

Wanneer een student het hogere collegegeld gaat betalen hangt af van de studie:

  • opleiding hbo-bachelor: na vijf jaar, dus vanaf het zesde studiejaar;
  • wo bachelor: na vier jaar, dus vanaf het vijdfde studiejaar;
  • hbo-master en wo-master: na twee jaar, dus vanaf het derde studiejaar. Dit wordt anders als de nominale studieduur van de masteropleiding langer is dan één jaar.

Bij het bepalen hoeveel inschrijvingsjaren een student heeft gestudeerd, is het aantal inschrijvingen als student bepalend, geregistreerd in het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO). De telling van het aantal inschrijvingen gebeurt vanaf 1991 en de peildatum is 30 september.

Studenten met functiebeperking

Studenten met een functiebeperking die een extra jaar prestatiebeurs hebben, krijgen ook een extra jaar studieuitloop. Is het extra jaar prestatiebeurs in de bachelorfase verkregen, dan mag dit worden gebruikt voor het afronden van de bachelorstudie. Is dit niet nodig, dan kan de student het extra uitloopjaar gebruiken voor het afronden van de masteropleiding. Deze studenten hebben dus maximaal drie jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijke collegegeld.

Onderwijsinstellingen krijgen de verplichting regels te maken om studenten financieel te helpen. Het gaat dan om studenten die als gevolg van hun ziekte, functiebeperking, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden, toch te maken krijgen met het verhoogde wettelijke collegegeld.

Studenten met tweede studie gezondheidszorg of onderwijs

Studenten die een tweede studie volgen in de gezondheidszorg of het onderwijs en daarvoor het wettelijke collegegeld betalen, krijgen per bachelorfase en masterfase één extra uitloopjaar.

Langstudeerderskrediet

Voor langstudeerders die het verhoogde collegegeld niet (geheel) kunnen lenen, komt er een extra leenvoorziening, het langstudeerderskrediet. Een aantal studenten heeft op 1 september 2011 geen of onvoldoende recht op studiefinanciering en daarom ook niet op collegegeldkrediet. Voor deze groep komt het langstudeerderskrediet beschikbaar. Deze extra leenmogelijkheid geldt als overgangsregeling naar het nieuwe systeem. De overgangstermijn is drie jaar, van 1 september 2011 tot 1 september 2014. Het maximale leenbedrag is het verschil tussen het wettelijke collegegeld en het verhoogde wettelijke collegegeld. Voor het langstudeerderskrediet gelden dezelfde voorschriften als voor de reguliere studieschuld, dat zijn renteregeling en terugbetaling volgens draagkracht.

De lening is bedoeld voor studenten (voltijd, duaal en deeltijd) die:

  • in september 2011, 2012 en/of 2013 langstudeerder zijn en die het verhoogde wettelijke collegegeld moeten betalen;
  • geen recht meer hebben op studiefinanciering; maar
  • dit recht in het verleden wel hebben gehad.